Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi AQTN