Ligjet


  • Ligji Nr. 7726, datë 29.06.1993, "Për Fondin Arkivor Kombëtar dhe për Arkivat"
  • Ligji Nr. 9154, datë 06.11.2003, "Për arkivat"
  • Ligji Nr. 107/2014 “ Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”
  • Ligji Nr. 10296 datë,08.07.2008, "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin".
  • Ligji Nr. 9936 datë 26.06.2008, "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë"i ndryshuar.
  • Ligji Nr.162/2020, "Për prokurimin publik".
  • Ligji Nr. 8485, datë 12.05.1999, "Kodi i procedurave administrative"
  • Ligji Nr. 8417, datë 21.10.1998, "Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar
  • Ligji Nr. 9131, datë 08.09.2003, "Për rregullat e etikës në administratën publike", i ndryshuar.
  • Ligji Nr. 9228, datë 22.11.2006, "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare Vendime të Këshillit të Ministrave