Drejtori i Përgjithshëm

Drejtori i Arkivit Qëndror Teknik të Ndërtimit emërohet nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Përfaqëson arkivin në të gjitha marrëdhëniet juridike dhe administrative. Nën përgjegjësinë e tij, firmos çdo veprim administrativë.

Z. Gjergj Thomai , Doktor i Shkencave , është Drejtoi i Arkivit Qendror Teknik I Ndërtimit. Diplomuar ne Degen Arkitekture, Specialiteti Urbanistike, me 1991, Fakultetin e Inxhinierise se Ndertimit, Universiteti i Tiranes. Master ne Menaxhim Urban, IHS & Erasmus University, Rotterdam, Hollande (1998- 1999), Doktor i Shkencave, Administrimi i Tokes, Universiteti Politeknik i Tiranes, Shqiperi, me 2016. Studime pasuniversitare: “Mbrojtja e ambjentit urban-industrial”, Gjermani, 1995-1996, “Vleresimi dhe menaxhimi i pronave te paluajtshme”, Shqiperi, 1993-1994. Eksperienca: Part time lektor (brendshem 2007-2008), Fakultetin e Arkitektures dhe Urbanistikes, Universiteti Politeknik i Tiranes (prej 1998) si dhe ne universitete te tjera ne Shqiperi; Drejtor i Arkivit Qendror Teknik i Ndertimit, Ministria e Infrastruktures dhe Energjise (prej 2013) Planifikues urban dhe menaxher ne Ministrine e Puneve Publike dhe Transportit ne Shqiperi (1993-2006), Ministrine e Ekonomise, Tregtise dhe Energjise (2009-2011); Planifikues urban, ekspert ne akreditimin institucional dhe programeve universitare, ceshtje te prones, puneve publike dhe mjedisit (prej 1991). Publikime dhe aktiviteti shkencor: Autor dhe bashkeautor ne botime dhe pjesemarrje ne konferenca dhe aktivitete kombetare dhe nderkombetare.

Botime te librave:

 • Publikim i librit, Maj 2022-(ISBN: 978-9928-347-06-0), me titull: “Saranda, Qyteti i Munguar”;
 • Publikim i librit, Dhjetor 2021, “Digat Kryesore ne Shqiperi”, (ISBN: 978-9928-346-13-1).
 • Publikim i librit, Dhjetor 2021, “Elbasani, Zhvillimi Urban, 1945-1990”, (ISBN: 978-9928-346-12-4).
 • Publikim i librit, Tetor 2021, “Lezha, Zhvillimi Urban, 1945-1990”, (ISBN: 978-9928-131-99-7).
 • Botimi paperit me faktor impakti, si bashkepunetor “Housing Evolution in Tirana from Austrian to Italian Designs during the Years 1929-1943” ne International Journal of Science and Research (IJSR), ISSN: 2319-7064, Research Gate Impact Factor (2018): 0.28 | SJIF (2019): 7.583.
 • Botimi i paperit me faktor impakti 1.4, si bashkepunetor “Typology of public housing in tirana during the italian occupation: case study "Littorio village" (Laprakë) and "New Tirana" neighbourhood”, Vol. 11 (3): 521-528 (2021), Received March 2021; Accepted April 2021; Published June 2021. International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES), ISSN 2224- 4980.
 • Publikim i librit, Qershor 2021 “Kinemate dhe teatrot - Projekte Arkitektonike ne Shqiperine Komuniste (1945-1990)”, mbeshtetur nga Qendra për Histori dhe Antropologji e Evropës Juglindore në Universitetin e Graz-it, Austri, ISBN 978-3-643-96205-8.
 • Publikim i librit, Maj 2021, “Kukesi, Zhvillimi Urban, 1945-1990”, (ISBN: 978-9928-131-98-0).
 • Botim ne Abstracts Proceedings Book te Konferences se Trete Nderkombetare e IFAU-19, Kumtese e mbajtur ne Konferencen e Trete Nderkombetare e IFAU-19, “Modernization and Globalization”, te organizuar nga Universitetin e Politeknik i Tiranes, Tirane, Shqiperi, ne date 21-23 Nentor 2019, Tirane, Shqiperi, me teme “Ndryshimi i zhvillimit urban te nje qyteti te ri ne periudhen e komunizmit ne Shqiperi gjate viteve 1945-1990, rasti i qytetit te Gramshit, Abstracts ISBN 978-9928-131-89-8.
 • Botim ne Paper Proceedings Book te Konferences se Trete Nderkombetare e IFAU-19, Kumtese e mbajtur ne Konferencen e Trete Nderkombetare e IFAU-19, “Modernization and Globalization”, te organizuar nga Universitetin e Politeknik i Tiranes, Tirane, Shqiperi, ne date 21-23 Nentor 2019, Tirane, Shqiperi, me teme “Ndryshimi i zhvillimit urban te nje qyteti te ri ne periudhen e komunizmit ne Shqiperi gjate viteve 1945-1990, rasti i qytetit te Gramshit, Papers ISBN 978-9928-346-01-8 (paper version) dhe 978-9928-131-92-8 (electronic version PDF).
 • Botim ne Abstracts Proceedings Book te Konferences se Trete Nderkombetare e IFAU-19, “Modernization and Globalization”, te organizuar nga Universitetin e Politeknik i Tiranes, Tirane, Shqiperi, ne date 21-23 Nentor 2019, Tirane, Shqiperi, me teme “Children’s playgrounds in residential units of Tirana”, Abstracts ISBN 978-9928-131-89-8.
 • Botim ne Paper Proceedings Book te Konferences se Trete Nderkombetare e IFAU-19, “Modernization and Globalization”, te organizuar nga Universitetin e Politeknik i Tiranes, Tirane, Shqiperi, ne date 21-23 Nentor 2019, Tirane, Shqiperi, me teme “Children’s playgrounds in residential units of Tirana”, Papers ISBN 978-9928-346-01-8 (paper version) dhe 978-9928-131-92-8 (electronic version PDF).
 • Botim ne Abstracts Proceedings Book te Konferences se Trete Nderkombetare e IFAU-19, “Modernization and Globalization”, te organizuar nga Universitetin e Politeknik i Tiranes, Tirane, Shqiperi, ne date 21-23 Nentor 2019, Tirane, Shqiperi, me teme “Surface temperature of urban texture in Vlore promenade”, Abstracts ISBN 978-9928-131-89-8.
 • Botim ne Papers Proceedings Book te Konferences se Trete Nderkombetare e IFAU-19, “Modernization and Globalization”, te organizuar nga Universitetin e Politeknik i Tiranes, Tirane, Shqiperi, ne date 21-23 Nentor 2019, Tirane, Shqiperi, me teme “Surface temperature of urban texture in Vlore promenade”, Papers ISBN 978-9928-346-01-8 (paper version) dhe 978-9928-131-92-8 (electronic version PDF).
 • Publikim i librit, Qershor 2020, “Kavaja, Zhvillimi Urban, 1945-1990”, (ISBN: 978-9928-131-90-4).
 • Publikim i librit, Maj 2020, “Austro-Hungarian Presence in Albania, architecture, planning, infrastructure, 1916-1935”, ISBN: 978-88-6542-756-9, (Paper Version) dhe ISBN: 978-88-6542-757-6, (Electronic Version PDF), Viti 2020, botuar ne: La scuola di Pitagora editrice, Via Monte di Dio, 14, 80132, Napoli-Italia. Botimi eshte recensuar edhe nga: Prof. Renate Bornberg (Austri) dhe Prof. Caroline Jager- Klein (Austri). Botimi eshte pergatitur ne gjuhen angleze.
 • Publikim i librit, Dhjetor 2019 - (ISBN: 978-9928-131-88-1), me titull: “Arenat – Veshtrim Tipologjik mbi Arkitekturen Shqiptare” 1945 - 1990”;
 • Publikim i artikullit, Qershor 2019, “Manaxhimi i Informacionit te Tokes ne Shqiperi”, ne botimin “Cities in Transition”, (ISBN: 978-88-6542-679-1, paper version and ISBN: 978-88-6542-695-1, electronic version PDF);
 • Publikim i artikullit, ne bashkepunim, Qershor 2019, “From Socialist Classicism to Socialist Modernism. Translating Ideology into Architecture”, ne botimin “Cities in Transition”, (ISBN: 978-88-6542- 679-1, paper version and ISBN: 978-88-6542-695-1, electronic version PDF);  Publikim i librit, Prill 2019 - (ISBN: 978-9928-131-84-3), me titull: “Gramsh – Zhvillimi Urban 1945 - 1990”;
 • Publikim librit, Janar 2019 - (ISBN: 978-9928-131-81-2), me titull: “Godina Industriale, Tirane, 1945 - 1990, Dokumentim”;
 • Publikim i librit, Janar 2019 - (ISBN: 978-9928-131-80-5), me titull: “Hotelet, para 1990, Zhvillimi i tipologjise ne Shqiperi”;
 • Publikim i librit, Janar 2019 - (ISBN: 978-9928-131-83-6), me titull: “Prezenca Austro-Hungareze ne Shqiperi - 1916-1935”;
 • Publikim i librit, Janar 2019 - (ISBN: 978-9928-131-79-9), me titull: “Under Pressure-Facts of Socialist Architecture in Albania”;
 • “Tregu i Tokes Urbane ne Shqiperi”, Botim ne Revisten Shkencore “Optime”, Albanian University, Tirane Shqiperi, nga Konferenca Nderkombetare per “Problemet dhe sfidat e transformimit te shoqerise shqiptare drejt standarteve te Bashkimit Europian”, te Universitetet Albanian University (Tirane), La Sapienza (Rome), UBT (Tirane), dhe Kolegji Universitar Qiriazi (Tirane), Shqiperi, ne date 22 Dhjetor 2017, Tirane, Shqiperi, (ISSN: 2520-0399), Prill 2018.
 • Publikim i librit, Qershor 2017 - (ISBN: 978-9928-228-65-9), me titull: “Te projektosh per te jetuar, katalog, projektueset 1945-1990”;
 • “Tipologjite e apartamenteve ne banesat kolektive dhe integrimi i tyre midis hapesires se ndertesave, Rasti: Tipologjite e komplekseve rezidenciale ne Tirane para viteve 90”, nga ANGLISTICUM Journal, Vol. 6, Nr. 5 (2017): Volumi 6, N. 5, Maj 2017.
 • “Administrimi i Tokes ne Shqiperi”, Botim ne Revisten Shkencore “Optime”, Albanian University, Tirane Shqiperi, nga Konferenca Nderkombetare per “Problemet dhe sfidat e transformimit te shoqerise shqiptare drejt standarteve te Bashkimit Europian”, te organizuar nga Universitetet Albanian University (Tirane), La Sapienza (Rome) dhe UBT (Tirane), ne date 9 Dhjetor 2016 (ISSN: 2520-0399), Shkurt 2017.
 • Publikim i librit, Nentor 2016-(ISBN: 978-9928-131-54-6), me titull: “Stacionet, Veshtrim tipologjik mbi arkitekturen shqiptare, 1945-1990”;
 • Publikim i librit, Nentor 2016-(ISBN: 978-9928-228-23-9), me titull: “Tirana, Qyteti i Munguar”;
 • Publikim i librit, Nentor 2016-(ISBN: 978-9928-131-56-3), me titull: “Ujesjellesa-Kanalizime, Veshtrim historik i projektimit te ujesjellesa-kanalizime ne Shqiperi”;
 • Publikim i librit, Nentor 2016-(ISBN: 978-9928-131-56-0), me titull: “Urat ne Shqiperi (gjate shek XX-te)”;
 • Publikimi i librit, Dhjetor 2015-(ISBN: 978 9928 206 06 0): “Spitalet, shikim mbi tipologjine e arkitektures shqiptare 1945-1990”;
 • “Planifikimi Rajonal ne Shqiperi” (Botim ne Revisten Shkencore “Optime”, Albanian University, Tirane, Shqiperi, Mars 2014);
 • “Politika te Menaxhimit te Tokes Urbane per Qeverisjen Vendore dhe Qendrore ne Shqiperi” (Kumtese dhe Botim i Konferences Nderkombetare “Per Biznes, Teknologji dhe Inovacion”, Universiteti i Biznesit dhe Teknologjise, Durres-Shqiperi, Nentor 2013);
 • “Ndertimi i Modelit te Informacionit dhe Dizajnit Arkitekturor” (Botim ne Konferencen Nderkombetare per “Changing Cities” “Dimensionet hapesinore, morfologjike, formale dhe ekonomike sociale”, te organizuar nga Universiteti i Thessaly, Greqi, ne date 18-21 Qershor 2013);
 • “Zbatueshmeria e Konventes per te Drejtat e Personave me Aftesi te Kufizuar” (Botim ne Revisten Shkencore “Optime”, Albanian University, Tirane, Shqiperi, Qershor 2013);
 • “Performanca e Orientuar e Planifikimit, Hapesirat e Veprimit dhe Planifikimit Strategjik per Qytetin e Tiranes dhe Prishtines” (Kumtese dhe Botim i Konferences Shkencore “Tradita, zhvillim, ecuri dhe sfida te 100 viteve te themelimit te shtetit shqiptar”, Albanian University, Tirane-Shqiperi, Nentor 2012);
 • “Politika te Planifikimit te Territorit per Zhvillim te Qendrueshem ne Shqiperi” (Kumtese dhe Botim i Konferences Nderkombetare “Per Biznes, Teknologji dhe Inovacion”, Universiteti i Biznesit dhe Teknologjise, Prishtine-Kosove, Nentor 2012);
 • “Politika Ligjore, Financiare dhe Institucionale e Menaxhimit te Tokes per Pushtetin Vendor dhe Qendror ne Shqiperi” (Botim ne Revisten Shkencore “Optime”, Albanian University, Tirane, Shqiperi, Tetor 2012);
 • “Impakti i Zhvillimit Urban ne Rajonin e Tiranes mbi Karakteristikat e Pellgjeve Ujore te Tirana- Ishmit” (Botim ne Revista Shqiptare Shkencave Natyrore dhe Teknike”, Akademia e Shkencave, Tirane, Shqiperi, Dhjetor 2011);
 • Leksione per studente te Universitetit ne fushen e (i) ligjshmerise urbane, (ii) pronesise mbi token dhe vleren e saj, (iii) administrimit dhe rregjistrimit te tokes, (iv) politikes europiane te zhvillimit urban etj (Tirane-Shqiperi);
 • “Probleme dhe Qellime te Zhvillimit te Qytetit ne Tirane” (botim ne revisten ndekombetare “International”, te Universitetit Teknik te Berlinit-Gjermani, Dhjetor 1999);
 • “Tregu i Tokes Urbane ne Shqiperi, Rasti i Tiranes” (Tema studimore per Master i Artit, Rotterdam- Hollande 1998);
 • “E Ardhmja e Planifikimit Urban dhe Rajonal ne Shqiperi” (Paper pergatitur gjate periudhes studimore te Master te Artit ne Rotterdam-Hollande 1998);
 • “Politika Ligjore, Institucionale dhe Financiare e Menaxhimit te Tokes per Qeverine Lokale dhe Qendrore ne Shqiperi” (Paper pergatitur gjate periudhes studimore te Master te Artit ne Rotterdam- Hollande 1998);
 • “Financimi i Sigurimit te Infrastruktures, Ujesjellesi ne Qytetin e Tiranes” (Paper pergatitur gjate periudhes studimore te Master te Artit ne Rotterdam-Hollande 1998);
 • “Performimi i Planifikimit te Orientuar” (Paper pergatitur gjate periudhes studimore te Master te Artit ne Rotterdam-Hollande 1998);
 • “Marketimi i Qytetit te Tiranes” (Paper pergatitur gjate periudhes studimore te Master te Artit ne Rotterdam-Hollande 1998);
 • “Probleme dhe Propozime te Mbrojtjes se Ambjentit ne Shqiperi” (Teme studimore pergatitur ne fund te periudhes studimit ne Universitetin Teknik te Berlinit, Berlin-Gjermani 1996); “Analize mbi Sistemin e Gjelberimit ne disa Qytete te Shqiperise” (Tema e diplomes pergatitur ne fund te periudhes studimore ne Fakultetin e Inxhinierise se Ndertimit, Universitetit i Tiranes, Tirane-Shqiperi 1991).

Ekspozita:

 • Ne Universitetin e Peskares, “G.D’Anununzio”, Itali, 2 Shtator 2017-13 Tetor 2017, “Under Pressure”.
 • Ne Universitetin e Venecias, Fakulteti i Arkitektures, Itali, 27 Qershor 2017-18 Korrik 2017, “Under Pressure”.
 • Ne Qendren Rinore, Tirane, Shqiperi, 8-12 Nentor 2016, “Stacionet, Veshtrim tipologjik mbi arkitekturen shqiptare, 1945-1990”.
 • Ne Galerine e Arteve, Tirane, Shqiperi, 16-20 Dhjetor 2015 "Ndertesat e Bardha, Arkitektura e Spitaleve ne Shqiperi 1945-1990”
 • Ne Galerine e Arteve, Tirane, Shqiperi, 22-26 Prill 2015,”Banesat e Parafabrikuara-Histori me Beton”.

Konferenca kombetare dhe nderkombetare:

 • Konferencen e Trete Nderkombetare e IFAU-19, “Modernization and Globalization”, te organizuar nga Universitetin e Politeknik i Tiranes, Tirane, Shqiperi, ne date 21-23 Nentor 2019, Tirane, Shqiperi, me teme “Ndryshimi i zhvillimit urban te nje qyteti te ri ne periudhen e komunizmit ne Shqiperi gjate viteve 1945-1990, rasti i qytetit te Gramshit”;
 • Konferencen e Trete Nderkombetare e IFAU-19, “Modernization and Globalization”, te organizuar nga Universitetin e Politeknik i Tiranes, Tirane, Shqiperi, ne date 21-23 Nentor 2019, Tirane, Shqiperi, me teme “Surface temperature of urban texture in Vlore promenade”;
 • Konferencen e Trete Nderkombetare e IFAU-19, “Modernization and Globalization”, te organizuar nga Universitetin e Politeknik i Tiranes, Tirane, Shqiperi, ne date 21-23 Nentor 2019, Tirane, Shqiperi, me teme “Children’s playgrounds in residential units of Tirana”;
 • Konferencen e Dyte Nderkombetare e IFAU-18, “Territore Fragile”, te organizuar nga Universitetin e Peskares, “G.D’Annunzio”, Itali, ne date 8-19 Nentor 2018, Peskara-Itali, me teme “Ndryshimi i peizazhit urban te Tiranes gjate viteve 1920-1990, periudha e fashizmit dhe e komunizmit”;
 • Konferencen e IV Nderkombetare “Problemet dhe sfidat e transformimit te shoqerise shqiptare drejt standarteve te Bashkimit Europian”, te organizuar nga Universitetet Albanian University (Tirane), La Sapienza (Rome), UBT (Tirane), dhe Kolegji Universitar Qiriazi (Tirane), Shqiperi, ne date 22 Dhjetor 2017, Tirane, Shqiperi, me teme “Tregu i Tokes Urbane ne Shqiperi”;
 • Konferencen e Pare Nderkombetare e IFAU-17, “Cities in Transition”, te organizuar nga Fakulteti i Arkitektures dhe Urbanistikes, Universiteti Politeknik i Tiranes, ne date 14-16 Dhjetor 2017, Tirane, Shqiperi, me teme “Menaxhimi i Informacionit te Tokes ne Shqiperi”;
 • Konferencen e III Nderkombetare “Problemet dhe sfidat e transformimit te shoqerise shqiptare drejt standarteve te Bashkimit Europian”, te organizuar nga Universitetet Albanian University (Tirane), La Sapienza (Rome) dhe UBT (Tirane), Shqiperi, ne date 9 Dhjetor 2016, Tirane Shqiperi me teme “Administrimi i Tokes ne Shqiperi”.
 • Konferencen Nderkombetare “Per Biznes, Teknologji dhe Inovacion”, Universiteti i Biznesit dhe Teknologjise, Prishtine, Kosove, Durres-Shqiperi, 2013;
 • Konferencen Nderkombetare per “Changing Cities” “Dimensionet hapesinore, morfologjike, formale dhe ekonomike sociale”, te organizuar nga Universiteti i Thessaly, Greqi, ne date 18-21 Qershor 2013. Konferencen e Pare Nderkombetare Shkencore “Sfidat e kerkimit shkencor dhe edukimit drejt te ardhmes”, Universiteti i Shkodres-Luigj Gurakuqi, Shkoder-Shqiperi;
 • Konferencen Shkencore “Tradita, zhvillim, ecuri dhe sfida te 100 viteve te themelimit te shtetit shqiptar”, Albanian University, Tirane-Shqiperi;
 • Konferencen Nderkombetare “Per Biznes, Teknologji dhe Inovacion”, Universiteti i Biznesit dhe Teknologjise, Prishtine-Kosove, 2012;
 • Konferenca e Dyte per Burimet Gjeologjike ne Sharm El Sheikh, Egjipt;