Tabela e Programit te Transparencës

id Kategoritë e Infor.Publik pa Kërkesë Baza Ligjore Dokumenti / Përmbajtja Afati Kohor për publikim Mënyra e publikimit Sekt.Përgj për Përgatitjen e materialit
3 Pershkrim i struktures organizative, funksioneve dhe detyrave te autoritetit publik. Urdhri Kryeministrit Nr.88,date 06/05/2019 Vendim miratimi, Skeme, Struktura e pagave,Tabele e funksioneve, detyrave dhe kompetencave te Stafit. Perditesohet pas cdo akt emerimi Ne faqen zyrtare ne menune "Autoriteti" Sektori i burimeve njerezore.
4 Akte nderkombetare ligje; akte nen ligjore; dokument politikash; dokument tjeter. Neni 15, 24, 64 ligjit nr. 9154,date 06/11/2003. Urdhri nr.36,date 24/02/2014 Ligje, Akte nenligjore, Kodi i sjelljes, Raport vjetor Pas publikimit ne fl.zyrtare Pas miratimit te Urdhrit. Ne faqen zyrtare ne menune Legjislacion, Ne faqen zyrtare ne menune "Autoriteti" Drejtoria, Sektori Finance & Sherbimeve, Sektori Fondi Arkivor.
5 Informacion per procedurat qe duhen ndjekur per te bere nje kerkese per informim, adresen postare dhe elektronike per depozitimin e kerkesave per informim perkates. Neni 7/1/c/g Format Aplikimi ne e-albania .Format shkresore ankese ose shpjeguese, Adrese e-mail: info.aqtn@aqtn.gov.al Pas miratimit te Programit te transparences. Menjehere ne rast ndryshimesh Ne faqen zyrtare ne menune "E drejta per informim" Sektori Fondit Arkivor
6 Te dhena per vendndodhjen e zyrave te autoritetit publik, orarin e punes, emrin dhe kontaktet e koordinatorit per te drejten e informimit Neni7/1/ç Rr.Sulejman Delvina, Tirane, Arkivi Qendror Teknik I Ndertimit. Orari sherbimit: Hene - Premte ora 10.00 - 13.00 Pas miratimit te urdhrit te caktimit te Koordinatorit Ne faqen zyrtare ne menune Kontakt Specialisti i Komunikimit me Publikun.
7 Pershkrim i procedurave te zgjedhjes, kompetencave te funksionareve te larte dhe procedura e ndjekjes per marrjen e vendimeve Neni 7/1/d Vendim Kuvendi, Parashikimet ligjore ne nenin 30, 31, 31/1 33, 34, 35 dhe 36 te Ligjit nr.9887, date 10.03.2008/ i ndryshuar. Neni 24 i ligjit nr.119/2014. Menjehere pas botimit ne fl /zyrtare. E perhershme Ne menyre shkresore Drejtoria, Sektori Finances & Sherbimeve.Sektori i Fondit Arkivor
8 Mekanizmat monitorues; Raporte auditi; Dokumentet me tregues performance Neni7/1/dh Raporte monitorimi dhe auditimi.(KLSH & MF) Menjehere pas depozitimit ne protokoll. Ne menyre shkresore Drejtoria, Sektori Finance & Sherbime.Sektori i Fondit Arkivor.
9 Buxheti Neni 7/1/e Buxheti, Raporte Pas miratimit te ligjit te buxhetit. Çdo tre mujor Ne menyre shkresore Sektori Finances & Sherbimeve.
10 Informacion per procedurat e prokurimit Neni 7/1/ë Rregjistri prokurimeve Menjehere pas dergimit ne APP Ne menyre shkresore Drejtoria, Sektori Finance & Sherbimeve
11 Sherbimet e autoritetit per publikun Neni 7/1/f p/akt ligjor dhe nenligjor, p/strategji Pas nenshkrimit te relacionit shoqerues Ne faqen zyrtare ne menune "Mbrojtja e te dhenave", "E Drejta per informim", "Njoftimi per Konsultim Publik" Sektori Finance & Sherbime, Sektori Fondi Arkivor
12 Paraqitja e mendimeve ne hartimin e p/akteve, etj Neni 7/1/gj Rregjistri i kerkesave Perditesohet periodikisht. E perhershme Me kufizime te masave te sigurise te perdorura nga kontrolluesit. Sektori Finance & Sherbime, Sektori Fondi Arkivor
13 Regjistri i kerkesave dhe pergjigjeve, sipas nenit 8 te ligjit nr. 119/2014 Neni 7/1/i Tabele Pas miratimit te programit te transparences Ne faqen zyrtare ne menune "Programi i Transparences", Me kufizime te identitetit te ankuesit Koordinatori
14 Informacione dhe dokumente qe kerkohen shpesh Neni 7/1/k Formulari i kerkeses ose aplikimit on-line Pas miratimit nga Komisioneri Ne faqen zyrtare ne menune "Mbrojtja e te dhenave", Ne menune "E drejta per informim", Inspektime, Me kufizime te subjekteve te te dhenave personale ne vendime dhe rekomandime Sektori Finance & Sherbime, Sektori Fondi Arkivor
15 Informacione te tjera te dobishme Neni 7/1/l dhe shkronja "h" e nenit 31 te Ligjit nr.9887, date 10.03.2008, i ndryshuar Ankesa, Kerkesa, Materiale ndergjegjesuese dhe evente Pas miratimit nga Komisioneri Ne faqen zyrtare ne menune "Mbrojtja e te dhenave", Ne faqen zyrtare "Kreu", Ne faqen zyrtare ne menune "Publikime" Drejtoria
16 Mbajtja e dokumentacionit nga KDIMDP Neni 7/1/h Tabele Pas miratimit te urdhrit te Komisionit te Ekspertizes Ne faqen zyrtare ne menune "Publikime" Sektori Fondit Arkivor