Regjistri i kërkesave dhe i përgjigjeve publikohet në referencë të nenit 8, të ligjit nr. 119/2014, “Për të drejtën e informimit”